četrtek, 25. marec 2010

SPREMEMBE ZAKONODAJE

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je 19. 3. 2010 na Ekonomsko-socialni svet in na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve posredovala stališča glede predloga sprememb Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR) in predloga Zakona o urejanju trga dela (v nadaljevanju: ZUTD), ki bi naj nadomestila sedaj veljavni Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Temeljno stališče ZSSS je, da čas finančne in gospodarske krize, ki se odraža v vedno večji socialni in ekonomski stiski prebivalcev Republike Slovenije in ki že ima vse elemente socialne krize, ni čas, ki bi bil primeren za uveljavljanje sprememb, katerih posledica je slabšanje socialnega in ekonomskega položaja delavk in delavcev, brezposelnih in drugih ranljivih skupin prebivalstva. Predlagana sprememba ZDR in predlog ZUTD pa nedvomno poslabšujeta socialni položaj. Besedilo obeh aktov je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve oblikovalo samo, brez sodelovanja socialnih partnerjev. Spremembe in usmeritve na področju urejanja delovnih razmerij in trga dela pa je socialnim partnerjem sporočilo najprej preko tiskovne konference. Takšno ravnanje in pojmovanje socialnega dialoga je za nas popolnoma nesprejemljivo in odraža zavestno ignoriranje pomembnih dosežkov socialnega dialoga in navsezadnje tudi sindikata kot enakopravnega socialnega partnerja.

Podan predlog sprememb in dopolnitev ZDR, s katerimi se skrajšujejo odpovedni roki in znižujejo odpravnine, ne temelji na strokovni presoji in utemeljenosti tovrstnega predloga, ampak gre za predlog izključno interesne narave, ki je rezultat »obljub« predsednika vlade delodajalskim organizacijam. Dejstvo je, da znižanje odpravnin in skrajševanje odpovednih rokov ne ustvarja novih delovnih mest in ne povečuje zaposlovanja. V ZSSS tako odločno nasprotujemo kakršnimkoli spremembam ZDR, ki bi poslabševala ekonomski in socialni status delavk in delavcev. Predlog za zniževanje višine odpravnin je namreč oblikovan tako, da pomeni ukinitev progresivnosti odpravnin glede na delovno dobo, pri čemer se izguba delavca z dolžino delovne dobe le še stopnjuje. Opozarjamo tudi, da odpravnina, kot institut, ne predstavlja zgolj in izključno le strošek za delodajalca, ampak v praksi pomeni tudi sredstvo za preprečevanja odprte brezposelnosti. Predlaganemu skrajševanju odpovednih rokov prav tako nasprotujemo, saj predlagatelj hkrati ni ponudil podaljševanja obdobja prejemanja denarnega nadomestila za čas brezposelnosti. Iz podatkov Zavoda RS za zaposlovanje je namreč moč ugotoviti, da je med dolgotrajno brezposelnimi (več kot eno leto) kar 65,5 % oseb starih 40 let in več. In ravno tej skupini delavk in delavcev bi se odpovedni roki tudi najbolj skrajšali, kar je absolutno nesprejemljivo.

V zvezi s predlogom Zakona o urejanju trga dela pozdravljamo pozitivne spremembe na področju instituta denarnih nadomestil, ki gredo v smeri večje dostopnosti in zvišanja osnovnega zneska denarnega nadomestila za čas brezposelnosti. Tudi nekateri predlagani ukrepi aktivne politike zaposlovanja so po našem prepričanju korak v pravo smer (npr. nadomeščanje na delovnem mestu, delitev delovnega mesta), čeprav je uvedba teh institutov zgolj opisna in bi jo bilo potrebno podrobneje urediti. Vendar pa v ZSSS ugotavljamo, da predlagane pozitivne spremembe na področju urejanja denarnih nadomestil in aktivne politike zaposlovanja ne odtehtajo predlaganih negativnih sprememb iz naslova odpravnin in odpovednih rokov, ki so predlagane v spremembah in dopolnitvah ZDR. Na splošno lahko ugotovimo, da model varne prožnosti, predlagan s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, preprosto ni socialno in ekonomsko vzdržen za delavke in delavce v Sloveniji. Več si lahko preberete na naslovu:

http://www.zsss.si/images/stories/PDF%20aktualno/Stalisca_ZSSS_do_predlaganih_sprememb_zakonov_ZDR_ZUTD.pdf

Ni komentarjev:

Objavite komentar