petek, 23. oktober 2009

KJE JE NAŠIH 160 MILIJONOV?

V zadnjem času je vse bolj viden izjemno velik problem neplačevanja socialnih prispevkov s strani delodajalcev. Oglejte si številke, ki dokazujejo ves obseg te nove(?) prakse delodajalcev:Skrajni čas je, da izvedemo konkreten pritisk na javne institucije, še posebej v primerih tako težke problematike kot je neplačevanje socialnih prispevkov, kar ima za delavke in delavce zelo negativne dolgoročne posledice.


Za orientacijo - prejšnji teden je bilo kar nekaj predlogov sistemskih sprememb podanih s strani različnih političnih strank. Podajam predloge LDS-a (Sajovic) –ter SD (Bizjak Mlakar, Magajna):


Sajovic , LDS (15.10. 2009):

Pristojna ministrstva bo LDS pozvala k pripravi analize stanja o številu podjetij, ki uporabljajo možnost odloga plačila, koliko je podjetij, ki tudi brez odobrenega odloga plačila ne poravnavajo obveznosti ter kakšne so višine teh obveznosti;

Pristojna ministrstva bo LDS pozvala k pripravi analize učinkovitosti instrumenta odloga plačila prispevkov - koliko podjetjem, ki so uporabila to možnost, je uspelo poravnati obveznosti, kolikim pa ne, kakšne so višine teh zneskov;

LDS bo predlagala spremembo Zakona o davčnem postopku na način, da absolutno maksimalno število mesecev, ko se lahko uveljavlja odlog plačila prispevkov, znaša 24 mesecev od oddaje prve vloge do poplačila obveznosti, ne glede na število vlog;

Če predhodne rešitve ne bodo zadostovale, se v skrajnem primeru v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju črta določilo, da so pogoj za izračun pokojninske osnove plačani prispevki (tako kot to ni pogoj pri upoštevanju delovne dobe), s čimer se bo zaščitilo zaposlene. S tem bo ZPIZ, skupaj z DURS-om, motiviran za bolj učinkovit nadzor nad pobiranjem prispevkov ter izterjavo le-teh;

LDS bo predlagala vzpostavitev evidence podjetij, ki oddajo vlogo za odlog plačila; podjetja se morajo ob odobritvi vloge pogodbeno zavezati, da bodo svoje delavce obvestila o uporabi možnosti odloga plačila.

Julijana Bizjak Mlakar, Andrej Magajna (SD), 14.10. 2009:

Presodi naj se ustavnost (glejte tudi 33. člen Ustave RS) in zakonitost ureditve, ki omogoča DURSu oz. ZPIZu in ZZZS dogovarjanje z delodajalci o odlogu plačil prispevkov, saj gre za dogovarjanje o delu dohodka zaposlenih brez vednosti tistih, ki so lastniki tega dela dohodka in nosijo posledice dogovarjanj teh institucij skupaj s tistimi, ki jih ti delavci preživljajo. Zavestno neplačilo prispevkov je namreč tudi kaznivo dejanje.

Nemudoma naj pristojna ministrstva izvršijo nadzor nad delom Inšpektorata RS za delo, DURSa, ZPIZa, ZZZS in tožilcev. Izvedeni nadzor naj ima za rezultat korenite spremembe v delu Inšpektorata RS za delo in po potrebi tudi ostalih državnih institucij ter posameznikov. V kolikor so za oškodovanja delavcev odgovorne institucije države, je država dolžna poravnati neplačane prispevke ter vložiti ovadbe proti odgovornim osebam teh institucij.

DURS naj najmanj 1-krat letno obvesti zaposlene o vplačilih prispevkov delodajalcev, tako da bo iz obvestil jasno razvidno ali delodajalci v celoti izpolnjujejo svoje zakonske dolžnosti.

Ustanovi naj se medresorsko skupino iz predstavnikov Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstva za finance in Ministrstva za zdravje. Skupina naj pripravi predloge zakonskih sprememb, s katerimi bi se učinkovito preprečilo možnosti zlorab delodajalcev na področju delovne, socialne in zdravstvene varnosti delavcev ter korupcijo. Po vzoru socialno varnih držav naj se v roku 6 mesecev odpravi ugotovljene pomanjkljivosti ter uredi socialno in zdravstveno varnost zaposlenih v primerih, ko delodajalec ne bi izpolnil svojih obveznosti iz delovnega razmerja.Ni komentarjev:

Objavite komentar