petek, 16. april 2010

MREŽA ZA SOCIALNO DRŽAVO

(1) Ker je v 2. členu Ustave Republike Slovenije zapisano, da je Slovenija pravna in socialna država.


(2) Ker je naloga države zagotavljati kakovost življenja, varnost in blaginjo svojih prebivalcev, še zlasti, če se ti znajdejo v neugodnih življenjskih razmerah (povzeto po: MDDSZ)

(3) Ker smo v zadnjem času priče zakonodajnim predlogom, ki gredo v nasprotni smeri od vloge in odgovornosti države pri zagotavljanju ustrezne kakovosti življenja za prebivalce Slovenije, naj si bodo to predlogi na področju socialne politike (predlog zakona o socialno varstvenih prejemkih, predlog Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev), ki »racionalizirajo« sistem socialnega varstva, področju trga dela (predlog Zakona o urejanju trga dela, Predlog sprememb Zakona o delovnih razmerjih, predlog Zakona o malem delu), ki dodatno utrjujejo princip (samo)aktivacije, znižujejo neodtujljive pravice delavcev (predlog po zniževanju odpravnin in skrajševanju odpovednih rokov), ter razširjajo polje tveganih oblik zaposlitev.

(4) Ker smo v izredno občutljivem času, zaznamovanem z izrazitim poslabšanjem socialnega ter ekonomskega položaja prebivalstva Slovenije (delež prebivalcev, ki je upravičen do denarne socialne pomoči, se je v zadnjem času izrazito povečal, predvsem na račun nezmožnosti plačevanja tekočih stroškov; povečala se je stopnja tveganja revščine; povečala se je stopnja materialne prikrajšanosti prebivalstva),Se na tem mestu oblikuje neformalna civilna družbena iniciativa Mreža za socialno državo, katere temeljni nameni in cilji bodo naslednji:(1) Stalna zavezanost temeljnim izhodiščem socialne države: solidarnost, enakost, svoboda, pravičnost.

(2) Promociji in vzdrževanju trajnostno naravnane socialne države, katera bo temeljila na treh med seboj močno povezanih javnih politikah – socialna, ekonomska in ekološka.

(3) Zavedanju, da stalna gospodarska rast ne prinaša nujno tudi dviga blaginje prebivalstva.

(4) Stalnemu boju proti vsakršni obliki razslojevanja prebivalstva in promociji vključujoče socialne države, katere cilj bo vsakemu prebivalcu podeliti enake možnosti za polno vključitev v družbo.

(5) Stalnemu boju proti privatizaciji javnih storitev, ki predstavljajo temeljno ogrodje socialne države.

(6) Stalni zavezanosti dejstvu, da je poslanstvo socialne države zniževanje in nikakor ne povečevanje tveganja revščine in socialne izključenosti.Mreža za socialno državo je odprta, neformalna civilnodružbena pobuda za promocijo socialne države naravnane k potrebam človeka in ne kapitala oziroma ozkim interesnim skupinam, kateri se lahko pridruži vsakdo ki verjame, da je socialna država gonilo družbenega razvoja!Oddaj svoj podpis in se pridruži iniciativi Mreža za socialno državo!Iniciativi Mreža za socialno državo se lahko pridružiš s fizično oddajo podpisa na Fakulteti za socialno delo (Topniška 31, Ljubljana) ali Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (Dalmatinova 4). Elektronsko se lahko iniciativi pridružiš z oddajo potrditvenega povratnega mejla z naslovom »Pridružujem se Mreži za socialno državo« na elektronski naslov romana.zidar@fsd.uni-lj.siPostani del sprememb, pridruži se iniciativi!

Ni komentarjev:

Objavite komentar